ชาวนาเช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64/65 รอบที่ 1 งวดที่ 23 เช็คได้เลย

469


ชาวนาเช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64/65 รอบที่ 1 งวดที่ 23 เช็คได้เลย

ซึ่งความคืบหน้าการโอนเงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 หรือ “ประกันรายได้ข้าว” กรอบวงเงิน 87,532.30 ล้านบาท จาก มติครม. วันที่ 25 ต.ค. และ 30 พ.ย.64 ล่าสุดทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเคาะราคามาถึง งวดที่ 22 แล้วนั้น เกษตรกร สามารถ เช็ก ผ่าน ลิงค์ ธ.ก.ส. https://chongkho.inbaac.com เช็คสถานะ เงินเข้าหรือยัง ตลอด 24 ชั่วโมง

  

ซึ่งวันที่ 18 มีนาคม 2565 นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันนี้นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง

 

ซึ่งโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2464/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 23)

 

 

ซึ่งตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/รอบที่ 1 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ไปแล้ว นั้น

และเพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้นคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2564 และวันที่ 18 มีนาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเณฑ์กลางอ้างอิง

 

 

ซึ่งการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 23) อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2.1 ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลงวันที่๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร

 

ซึ่งผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 23 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2565 และสำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความขึ้นไม่เกิน 15 % ดังนี้

 

(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละตันละ 12.100.95 บาท

(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 10,805.13 บาท

(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,673.09 บาท

(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 9,473.79 บาท

 

ประกาศ ประกันรายไดข้าว งวดที่ 23

ข้อ ๒ การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 23 ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ดังนี้

 

(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 1,899.05 บาท

(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 194.87 บาท

(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,326.91 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,526.21 บาท

 

 

ซึ่งเกษตรกรสามารถเช็ก ผ่าน ลิงค์ ธ.ก.ส. https://chongkho.inbaac.com เช็คสถานะ เงินเข้าหรือยัง ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ซึ่งสินเชื่อ บุคคล “บัวหลวงอุ่นใจ” สามารถ กู้ยืมเงินได้ ตั้งแต่ 15,000 บาท ไปจนถึง 1 ล้านบาท กันเลยทีเดียว รายละเอียดมีอะไรบ้าง ไปติดตามดูกันด้านล่าง

ซึ่งวงเงินพร้อมใช้ วงเงิน สูงสุด 3 เท่า ของรายได้ ประจำ ต่อเดือนของคุณ ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

 

 

จ่ายเบาๆ เริ่มเพียง 500 บาท
ชำระคืน เป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียงแค่ 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้ คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

ซึ่งสะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ หรือ บุคคล ในการ ค้ำประกัน สมัคร ครั้งเดียว ก็มีวงเงิน เบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

วงเงิน (บาท) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ไม่เกิน 50,000 24% 50,001 – 200,000 22% 200,001 ขึ้นไป 18%ทั้งนี้ อัตรา ดอกเบี้ย กรณี ผิดนัด ชำระ คือ 25% ต่อปี มีผลกับทุก บัญชี โดยระยะเวลา ผ่อนผัน 7 วัน นับจากวัน ครบกำหนด ชำระเงินคืน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เป็นคน สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
เป็นพนักงานประจำ ที่มีเปิดบัญชีรับ-ฝากเงิน ของธนาคาร กรุงเทพ
มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป
มีประสบการณ์ ทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
และเอกสาร ประกอบ การขอ สินเชื่อ

 

 

และบัตรระชาชน และ สำเนา ทะเบียนบ้าน
สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรอง เงินเดือน จากบริษัท (ย้อนหลัง ไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
บัญชี ธนาคาร ที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
หน้าบัตรบีเฟิสต์ ของผู้ ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อ บัวหลวง อุ่นใจ
ค่าธรรมเนียม

ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี
ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์
ค่าธรรมเนียม การขอ ใบแจ้งยอดบัญชี สินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาท/ฉบับ
ฟรี ค่าธรรมเนียม ในการถอน เงินสด จากบัญชีสินเชื่อ บัวหลวงอุ่นใจ ตู้ ATM กรุงเทพ
กรณีผิดนัดชำระ อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 25% และ ระยะเวลา ผ่อนผัน 7 วัน นับจาก วันครบกำหนด ชำระคืน

 

 

และช่องทางการ ชำระเงิน

ชำระโดย การตัดเงิน หักจากบัญชี อัตโนมัติ ในบัญชีเงินเดือน
ชำระเพิ่มเติม ด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ ของธนาคาร กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่านตู้ ATM กรุงเทพ ก็ได้
ดาวน์โหลด เอกสารYou might also like