พ่อแม่รีบลงทะเบียน รับเงิน 1400 ต่อเดือน จาก 2 โคงการ

3,497


พ่อแม่รีบลงทะเบียน รับเงิน 1400 ต่อเดือน จาก 2 โคงการ

ซึ่งกรมบัญชีกลางเอาใจใส่และพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงและนอกจากนี้ ซึ่งสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เผยแพร่ภาพราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง ซึ่งเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท มีผลบังคับแล้ว ณ ตอนนี้สำหรับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท
ซึ่งสำหรับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท ผู้ที่มีสิทธิ์ได้คือผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 ที่มีการจ่ายเงินสมทบมาสักระยะหนึ่งแล้วโดยทั้งนี้จะได้รับเงินจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรสูงสุดได้ไม่เกิน 3 คน สามารถติดต่อรับเงินได้เลยตั้งแต่เดือนแรกที่บุตรเกิดมา

 

 

ซึ่งสำหรับเงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท

ซึ่งส่วนเงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท ให้กับประชาชนทั่วไปที่ลูกอยู่ในครอบครัวรายได้น้อย

ซึ่งเมื่อเด็กเกิดมาก็สามารถไปลงทะเบียนได้เลย ณ เทศบาล อบต.

เมืองพัทยา สำนักงานเขตในพื้นที่ต่างๆ โดยบุตรจะอยู่กับพ่อแม่หรือไม่ก็ได้

จะอยู่กับปู่ย่าตายายก็ได้ ก็สามารถรับเงินอุดหนุนเด็กได้ แต่จะต้องไปลงทะเบียน

ในพื้นที่ที่บุตรอยู่จริงกับผู้ปกครอง เช่น พ่อแม่อยู่เชียงใหม่แต่บุตรอยู่กับย่าที่ลำปาง

ก็จะต้องไปลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง (จะต้องลงทะเบียน

ในพื้นที่ที่บุตรอยู่จริงโดยไม่จำเป็นจะต้องตรงกับทะเบียนบ้าน)

ซึ่งเมื่อลงทะเบียนเสร็จ หน่วยงานที่รับเรื่อง (เทศบาล อบต. เมืองพัทยา

สำนักงานเขตในพื้นที่ต่างๆ) ก็จะส่งเรื่องไปที่พัฒนาสังคมจังหวัด

จากนั้นก็จะตรวจสอบข้อมูลว่าท่านที่ลงทะเบียนนั้นได้เข้าเกณฑ์จริงๆ

หรือไม่ โดยใช้เวลา 3-6 เดือนในการตรวจสอบ

หากได้รับการอนุมัติแล้วจะได้รับเงินย้อนหลังตั้งปต่เดือนที่ลงทะเบียน

 

ซึ่งหลักเกณฑ์ของการได้รับเงินอุดหนุน 600 บาท

-เด็กต้องมีสัญชาติไทย พ่อแม่ต้องเด็กมีสัญชาติไทย

-เด็กไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

-เด็กอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ยกตัวอย่างเช่น ครอบครัวมี 4 คน มีพ่อแม่และลูกอีก 2 คน

พ่อมีเงินเดือน 10,000 บาท ดังนั้น 1 ปี ได้ 120,ooo บาท

แม่มีเงินเดือน 10,000 บาท ดังนั้น 1 ปี ได้ 120,ooo บาท

เด็ก 2 คน ไม่มีเงินรายได้

ซึ่งรวมเงินเดือนทั้งพ่อและแม่ได้ 240,000 บาท ต่อปี โดยอยู่กัน 4 คน เอา 240,000 หาร 4

เฉลี่ยต่อคนแล้วได้ 60,000 บาทต่อคน ถือว่าเข้าเกณฑ์ครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ดังนั้นครอบครัวนี้จะได้เงินอุดหนุน 600 บาท

หากได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท สามารถรับเงินอุดหนุนอีก 600 บาท ได้หรือไม่
ได้หากเข้าหลักเกณฑ์

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์ 02651 6534 หรือ 02651 6902 หรือ 02651 6920

สายด่วนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วิธีการลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

 

 

-ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อ

และนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา

หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน

(กรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

สำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้

โดยสามารถเบิกได้สูงสุดไม่เกิน 3 คน)

-จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาตามข้อมูลที่ได้รับ

-เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วสำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

-พิจารณาสั่งจ่าย จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

วิธีตรวจสอบเงินสงเคราะห์บุตร

-ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์https://www.sso.go.th/eform_news/

-จากนั้นให้เข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน สำหรับผู้ที่เข้า

ผ่านแอปพลิเคชั่นให้กดเลือกเมนู การเบิกสิทธิประโยชน์

ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน

-ะบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิของผู้ประกันตน

 

 

ซึ่งเงินอุดหนุนบุตร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สิ่งที่ได้รับการช่วยเหลือ : เงินจำนวน 600 บาทต่อเดือน โดยต้องเป็นเด็กแรกเกิดจนถึง อายุ 6 ปี
เงื่อนไขผู้สมัคร
ผู้ปกครอง

สัญชาติไทย
อาศัยอยู่ด้วยกันกับเด็ก
เป็นบุคคลที่รับเด็กไว้ในความอุปการะ
สถานที่รับลงทะเบียน
ผู้เป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องลงทะเบียนในพื้นที่ที่บุตรเกิด และได้อาศัยอยู่จริง

กรุงเทพมหานคร : ที่สำนักงานเขต
เมืองพัทยา : ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ส่วนภูมิภาค : ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

 

 

ซึ่งสินเชื่อ บุคคล “บัวหลวงอุ่นใจ” สามารถ กู้ยืมเงินได้ ตั้งแต่ 15,000 บาท ไปจนถึง 1 ล้านบาท กันเลยทีเดียว รายละเอียดมีอะไรบ้าง ไปติดตามดูกันด้านล่าง

ซึ่งวงเงินพร้อมใช้ วงเงิน สูงสุด 3 เท่า ของรายได้ ประจำ ต่อเดือนของคุณ ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

 

 

จ่ายเบาๆ เริ่มเพียง 500 บาท
ชำระคืน เป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียงแค่ 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้ คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

ซึ่งสะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ หรือ บุคคล ในการ ค้ำประกัน สมัคร ครั้งเดียว ก็มีวงเงิน เบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

วงเงิน (บาท) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ไม่เกิน 50,000 24% 50,001 – 200,000 22% 200,001 ขึ้นไป 18%ทั้งนี้ อัตรา ดอกเบี้ย กรณี ผิดนัด ชำระ คือ 25% ต่อปี มีผลกับทุก บัญชี โดยระยะเวลา ผ่อนผัน 7 วัน นับจากวัน ครบกำหนด ชำระเงินคืน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เป็นคน สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
เป็นพนักงานประจำ ที่มีเปิดบัญชีรับ-ฝากเงิน ของธนาคาร กรุงเทพ
มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป
มีประสบการณ์ ทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
และเอกสาร ประกอบ การขอ สินเชื่อ

 

 

และบัตรระชาชน และ สำเนา ทะเบียนบ้าน
สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรอง เงินเดือน จากบริษัท (ย้อนหลัง ไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
บัญชี ธนาคาร ที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
หน้าบัตรบีเฟิสต์ ของผู้ ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อ บัวหลวง อุ่นใจ
ค่าธรรมเนียม

ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี
ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์
ค่าธรรมเนียม การขอ ใบแจ้งยอดบัญชี สินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาท/ฉบับ
ฟรี ค่าธรรมเนียม ในการถอน เงินสด จากบัญชีสินเชื่อ บัวหลวงอุ่นใจ ตู้ ATM กรุงเทพ
กรณีผิดนัดชำระ อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 25% และ ระยะเวลา ผ่อนผัน 7 วัน นับจาก วันครบกำหนด ชำระคืน

 

 

และช่องทางการ ชำระเงิน

ชำระโดย การตัดเงิน หักจากบัญชี อัตโนมัติ ในบัญชีเงินเดือน
ชำระเพิ่มเติม ด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ ของธนาคาร กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่านตู้ ATM กรุงเทพ ก็ได้
ดาวน์โหลด เอกสารYou might also like