เยียวยานักเรียน-นักศึกษา ครม. เคาะจ่ายเพิ่ม 642 ล้านบาท ช่วยกลุ่มตกหล่น

658


เยียวยานักเรียน-นักศึกษา ครม. เคาะจ่ายเพิ่ม 642 ล้านบาท ช่วยกลุ่มตกหล่น

ที่ประชุม ครม. เคาะจ่ายเงินเยียวยานักเรียน-นักศึกษา กลุ่มตกหล่น 3.21 แสนคน วงเงินราว 642 ล้านบาท

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 จำนวน 642 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19เพิ่มจากเดิมที่ได้อนุมัติไปแล้วจำนวน 23,226 ล้านบาท จึงเท่ากับว่ารัฐบาลได้ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่นักเรียนรวมทั้งสิ้น 11,934,661 คน โดยงบประมาณที่อนุมัติเพิ่มครั้งนี้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 321,461 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ (กลุ่มตกหล่น) รวม 15,264 คน
  2. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช. (อายุ 6 – 18 ปี) จำนวน 231,839 คน
  3. กลุ่มเป้าหมายเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กกลางวัน และโรงเรียนอนุบาล ที่มีอายุระหว่าง 2 – 6 ปี รวม 74,358 คน


You might also like