อยากมีบ้าน ธอส. จัดให้สินเชื่อบ้านอยู่ดีผ่อนเริ่มต้น 2,900 บาท/เดือน

1,502


อยากมีบ้าน ธอส. จัดให้สินเชื่อบ้านอยู่ดีผ่อนเริ่มต้น 2,900 บาท/เดือน

และสำหรับข่าวดี ‘อสม.’ อยากมีบ้าน ธอส. จัดให้! สินเชื่อบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม. ซึ่งผ่อนเริ่มต้น 2,900 บ./เดือน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เตรียมวงเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งจัดทำ “โครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม.” เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่มีที่ดินปลอดภาระหนี้ ก่อสร้างบ้าน วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 700,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี (4 ปีแรก) ซึ่งระยะเวลาการกู้สูงสุด 40 ปี กรณีกู้ 700,000 บาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 2,900 บาทต่อเดือน

 ซึ่งสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งฟรีค่าธรรมเนียม 4 ประเภท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประเมินราคาหลักประกัน ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง ซึ่งเพียงยื่นกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 66
ซึ่งสมาชิก อสม. ที่ต้องการขอสินเชื่อดังกล่าว ซึ่งสามารถลงทะเบียนแสดงความจำนงที่ประธานกลุ่ม อสม.ซึ่ง ในแต่ละพื้นที่ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร. 0-2645-9000 หรือที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

 

ซึ่งสิ นเชื่ อบุคคล สินเชื่ อบุคคล ธนาค ารไทยพาณิชย์ สินเชื่ อด่วน สมัครสินเชื่ อเงิ นสดง่าย

ซึ่งไม่มีหลักท พย์หรือผู้ค้ำประกัน ฝากเงิ นสดเข้าบัญชีธนาคารของคุณ วงเงิ นกู้สูงสุด 5 เท่า ให้กู้ได้ 20,000-5,000,000 บ าท

ซึ่งมีวิธีการชำระเงิ นต่างๆ ที่สะดวก ให้เร าดูร ายละเอียดและวิธีการสมัคร ข้อมูลสินเ ชื่อส่วนบุคคล SPEEDY LOAN

 

– สมัครง่ายไม่มีหลักทรั พย์หรือผู้ค้ำประกัน

-หากอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงิ นเข้าบัญชี ลูกค้าแจ้งมา

-อนุมัติวงเ งิน 20,000-5,000,000 บ าท-เงิ นกู้ 20,000-30,000 บ าทผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน

-เ งินกู้ 30,001-99,999 บ าท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

 

-เงิ นกู้ 100,000 – 5,000,000 บ าท ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน

ซึ่งการเบิกจ่ายธนาคารเป็นการผ่อนชำระร ายเดือนที่เท่ากันทุกเดือo

– ผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือนและสูงสุด 72 เดือน สินเชื่ อส่วนบุคคล สินเชื่ อด่วน อนุมัติเร็ว

– อนุมัติวงเงิ น 5 เท่าของร ายได้เฉลี่ยต่อเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บ าท

– ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน

 

ซึ่งสินเชื่ อส่วนบุคคล อัตร าดอกเบี้ยเงิ นกู้ด่วน

– สินเชื่ อด่วน แผนธรรมดา ผ่อนสบ าย เพียง 2,700 บ าท/เดือน คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 20-60

2. มีร ายได้ขั้นต่ำ

– 15,000 บ าท สำหรับพนักงานประจำที่รับสมัครเป็นพนักงาน

– เจ้าของกิจการ 15,000 บ าท

 

 

3.มีเบอร์ติดต่อ เอกสารการสมัคร

– เฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองของทางร าชการ

หรือสำเนาบัตรประจำตัวรัฐวิสาหกิจเท่านั้นที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายพร้อมสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

– สลิปเงิ นเดือนปัจจุบันหรือหนังสือรับรองเงิ นเดือนและสำเนาสลิปเ งินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

– สำเนาหนังสือจดทะเบี ยน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบนำฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

– สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงิ นฝากธนาคารที่ต้องการโอน สถานการณ์โดยรวม -อัตร าดอกเบี้ยสินเชื่ อส่วนบุคคล

Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร ซึ่งโดยจะได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ถึง 30 กันย ายน 2021 เท่านั้น

– ระยะเวลาชำระคืนขั้นต่ำคือ 12 เดือนและย าวนานที่สุดคือ 72 เดือน

-มาตรฐานการอนุมัติสินเ ชื่อเป็นไปตามระเบียบธนาคาร -ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์

 

เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกร ายการส่งเสริมการขายนี้ แต่ต้องแจ้งให้ทร าบล่วงหน้าอย่ างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ

เว้นแต่จำเป็นและไม่สามารถแจ้งให้ทร าบล่วงหน้าได้

– กรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบี ยนสินเชื่ อกับธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ SCB call center โทร 02-777-7777

 

ซึ่งสินเชื่อ บุคคล “บัวหลวงอุ่นใจ” สามารถ กู้ยืมเงินได้ ตั้งแต่ 15,000 บาท ไปจนถึง 1 ล้านบาท กันเลยทีเดียว รายละเอียดมีอะไรบ้าง ไปติดตามดูกันด้านล่าง

ซึ่งวงเงินพร้อมใช้ วงเงิน สูงสุด 3 เท่า ของรายได้ ประจำ ต่อเดือนของคุณ ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

 

 

จ่ายเบาๆ เริ่มเพียง 500 บาท
ชำระคืน เป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียงแค่ 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้ คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

ซึ่งสะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ หรือ บุคคล ในการ ค้ำประกัน สมัคร ครั้งเดียว ก็มีวงเงิน เบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

วงเงิน (บาท) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ไม่เกิน 50,000 24% 50,001 – 200,000 22% 200,001 ขึ้นไป 18%ทั้งนี้ อัตรา ดอกเบี้ย กรณี ผิดนัด ชำระ คือ 25% ต่อปี มีผลกับทุก บัญชี โดยระยะเวลา ผ่อนผัน 7 วัน นับจากวัน ครบกำหนด ชำระเงินคืน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เป็นคน สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
เป็นพนักงานประจำ ที่มีเปิดบัญชีรับ-ฝากเงิน ของธนาคาร กรุงเทพ
มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป
มีประสบการณ์ ทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
และเอกสาร ประกอบ การขอ สินเชื่อ

 

 

และบัตรระชาชน และ สำเนา ทะเบียนบ้าน
สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรอง เงินเดือน จากบริษัท (ย้อนหลัง ไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
บัญชี ธนาคาร ที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
หน้าบัตรบีเฟิสต์ ของผู้ ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อ บัวหลวง อุ่นใจ
ค่าธรรมเนียม

ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี
ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์
ค่าธรรมเนียม การขอ ใบแจ้งยอดบัญชี สินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาท/ฉบับ
ฟรี ค่าธรรมเนียม ในการถอน เงินสด จากบัญชีสินเชื่อ บัวหลวงอุ่นใจ ตู้ ATM กรุงเทพ
กรณีผิดนัดชำระ อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 25% และ ระยะเวลา ผ่อนผัน 7 วัน นับจาก วันครบกำหนด ชำระคืน

 

 

และช่องทางการ ชำระเงิน

ชำระโดย การตัดเงิน หักจากบัญชี อัตโนมัติ ในบัญชีเงินเดือน
ชำระเพิ่มเติม ด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ ของธนาคาร กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่านตู้ ATM กรุงเทพ ก็ได้
ดาวน์โหลด เอกสารYou might also like