ออมสินใจดีให้ยืม 2 แสน ผ่อนนาน 8 ปี ดอกเบี้ยต่ำ

687


ซึ่งได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย
ซึ่งโดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท.

 

 

และสำหรับเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง?
-แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7
-บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
-หนังสือรองรับการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือ สปส. 6-09
(กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส. 6-09 ก็ยังคงสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้)
-หนังสือ หรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง (หากมี)
-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร
ซึ่งโดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงาน…

  

ลงทะเบียนได้ที่ https://e-service.doe.go.th/

 

ซึ่งธนาคารออมสินยังคงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนและลูกค้าของธนาคารออมสินต่อเนื่อง ซึ่งด้วยการเปิดโครงการสินเชื่อมากมายหลากหลายแบบเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนพี่น้องคนไทย และเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินเปิดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อต้องการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเงินมาหมุนเวียน โดยละเอียดมีดังนี้

 

 

จุดเด่น

และเพื่อเป็นเงินทุน
ซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
ชำระหนี้สินอื่นๆ

 

วงเงินกู้

ซึ่งวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน
วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 -200,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย
ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

 

 

เงินกู้ระยะยาว

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
ซึ่งหากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม 2. ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้

 

หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

ซึ่งรายละเอียดการสมัคร

เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
ซึ่งเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ

 

ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา
เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
ซึ่งมีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน
เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/gsb_govs/bank_people/

 You might also like