แจ้งลูกจ้าง หากเจ็บป่วยจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทน ประกันสังคมช่วยได้

891


แจ้งลูกจ้าง หากเจ็บป่วยจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทน ประกันสังคมช่วยได้

สำนักงานประกันสังคม แจ้งลูกจ้าง หากเจ็บป่วยจากการทำงาน ประกันสังคม ช่วยได้ เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย เสียชีวิต หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงาน สามารถรับการดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลและเงินทดแทนได้ตามกฎหมาย จากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

  

กองทุนเงินทดแทน คือ กองทุนที่จ่ายเงินเข้า สำนักงานประกันสังคม ทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างโดยไม่คำนึงถึงวัน เวลา และสถานที่ แต่จะดูจากสาเหตุที่ทำให้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ซึ่งเป็นเงินสมทบที่เก็บจากนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว โดยเรียกเก็บเป็นรายปี ในปัจจุบันผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายจากการทำงาน รับเงินรวดเร็วขึ้น โดยกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบใหม่ E-Compensate ที่ www.sso.go.th หัวข้อ SSO E-Service เพื่อดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนี้

-แจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
-ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมทางระบบเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
-ตรวจสอบ ติดตามสถานะของเรื่องประสบอันตรายและการแจ้งผลการวินิจฉัย
สถานพยาบาลในความตกลง ของกองทุนเงินทดแทน เข้าใช้งานระบบ E-Compensate เพื่อดำเนินการ
-ตรวจสอบการส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล
-ส่งเอกสารประกอบการรักษาพยาบาล และใบแจ้งหนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา จ่ายค่ารักษาพยาบาล
-ตรวจสอบ ติดตามสถานะของการจ่ายค่ารักษาพยาบาล

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

-ลดขั้นตอนและระยะเวลา โดยนายจ้าง ลูกจ้าง และสถานพยาบาล ไม่ต้องมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม
-นายจ้าง ลูกจ้าง และสถานพยาบาล ได้รับพิจารณาวินิจฉัยการประสบอันตรายและได้รับเงินทดแทนอย่างรวดเร็ว
-สามารถตรวจสอบ ติดตาม สถานะของเรื่องประสบอันตราย
-ได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมโดยตรง

 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มาคุ้มครองช่วยเหลือทั้งด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ขอให้ลูกจ้างระมัดระวังความปลอดภัยในการทำงาน และสถานประกอบการก็ต้องให้ความปลอดภัยในการทำงานด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทุกกรณีได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หรือเพียงแค่คลิก สิทธิประโยชน์ก็อยู่ในมือคุณ

 

 

LINE OFFICIAL ACCOUT: @ssothai
สายด่วน 1506 บริการตลอด 24 ชั่วโมง
เว็บไซต์: www.sso.go.thYou might also like