เปิดเงื่อนไข ลดเงินสมทบประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40

2,243


เปิดเงื่อนไข ลดเงินสมทบประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40

ทางด้านของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ซึ่งมีมติเห็นชอบ ลดอัตราเงินสมทบ ประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เดือน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 2565 นี้ ซึ่งการปรับอัตราเงินสมทบครั้งนี้ จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 นายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33
ลดจ่ายเงินสมทบจากอัตราที่เท่ากัน 5% ต่อเดือน เหลือเป็น 1% ต่อเดือน
เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถมีกำลังในการใช้จ่ายและผู้ประกอบการสามารถมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจในช่วงถัดไป

ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 จาก 9% เหลือ 1.9%
มาตรา 39 สำหรับผู้ที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทเอกชน และมีประกันสังคมมาตรา 33 มาก่อน แล้วลาออกจากงาน หรือออกจากมาตรา 33 จากนั้นสมัครใจส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต่อ
เพื่อรับสิทธิทดแทนและคุ้มครอง 6 กรณี โดยปกติผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเข้ากองทุน 432 บาทต่อเดือน

 

กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีคลอดบุตร
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40
อัตราเดิมจ่ายเดือนละ 300 บาท ลดเป็น 180 บาทต่อเดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

กรณีเจ็บป่วย
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีชราภาพ
กรณีสงเคราะห์บุตร

 

อัตราเดิมจ่ายเดือนละ 100 บาท ลดเป็น 60 บาท มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
กรณีเจ็บป่วย
กรณีทุพพลภาพ
กรณีชราภาพ
กรณีเสียชีวิต
อัตราเดิมจ่ายเดือนละ 70 บาท ลดเป็น 42 บาทต่อเดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
กรณีเจ็บป่วย
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิตYou might also like