วิธียื่นรับเงินขาดรายได้ ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40

3,081


วิธียื่นรับเงินขาดรายได้ ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40

ซึ่งผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 เช็กสิทธิ ประกันสังคม ซึ่งกรณีหากติดเชื้อ cv 19 ซึ่งทุกสายพันธุ์ โดยสำนักงานประกันสังคมจะทำการจ่ายชดเชยให้และสามารถยื่นขอรับเงินชดเชยการขาดรายได้ช่วงติดเชื้อโควิด ซึ่งโดยขั้นตอนการ ยื่นรับเงินประกันสังคมแต่ละมาตรา มีดังนี้

 มาตรา 33

ซึ่งกรณีลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรก จากนายจ้าง หยุดรักษาตัวเกิน 30 วัน ซึ่งสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ จากประกันสังคม นับตั้งแต่วันที่ 31

ซึ่งลาป่วยโดยได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งโดยได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปี ละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

เอกสารที่ต้องเตรียม

แบบคำขอประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01)
บัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาบัตรประกันสังคม (ชาวต่างชาติ หรือต่างด้าว)
สำเนาพาสปอร์ต หนังสือเดินทาง (สำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว) หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ (ชาวต่างชาติ หรือต่างด้าว)
ใบรับรองแพทย์ตัวจริงที่ระบุวันหยุดงาน
หนังสือรับรองของนายจ้าง ยืนยันการได้รับค่าจ้างลาป่วยครบ 30 วันใน 1 ปีปฏิทิน หรือแพทย์มีคำสั่งให้หยุดงานต่ออีก
สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อ-สกุล)
สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (ประเภทออมทรัพย์)

 

มาตรา 39
ซึ่งรับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 คิดจากอัตรานำส่งเงินสมทบ (4,800 บาท) ซึ่งครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน ยกเว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01)
บัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาบัตรประกันสังคม (ชาวต่างชาติ หรือชาวต่างด้าว)
สำเนาพาสปอร์ต หนังสือเดินทาง (สำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว) หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ (ชาวต่างชาติ หรือต่างด้าว)
ใบรับรองแพทย์ตัวจริง (ระบุวันหยุดงาน)
สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อ-สกุล)
สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (ประเภทออมทรัพย์)

มาตรา 40
ซึ่งรับเงินทดแทนขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3
ซึ่งพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์

ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียม

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01/,ม.40)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
ใบรับรองแพทย์ตัวจริง หรือสำเนาเวชระเบียนประทับตราสถานพยาบาล เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (ประเภทออมทรัพย์)

ซึ่งทั้งนี้สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

ซึ่งกรณี ส่งทางไปรษณีย์ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ โดยทางสำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการและโอนเงินเข้าบัญชีให้ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ต่อไป

 

ขอบคุณภาพเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

ซึ่งสินเชื่อ บุคคล “บัวหลวงอุ่นใจ” สามารถ กู้ยืมเงินได้ ตั้งแต่ 15,000 บาท ไปจนถึง 1 ล้านบาท กันเลยทีเดียว รายละเอียดมีอะไรบ้าง ไปติดตามดูกันด้านล่าง

ซึ่งวงเงินพร้อมใช้ วงเงิน สูงสุด 3 เท่า ของรายได้ ประจำ ต่อเดือนของคุณ ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

 

 

จ่ายเบาๆ เริ่มเพียง 500 บาท
ชำระคืน เป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียงแค่ 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้ คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

ซึ่งสะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ หรือ บุคคล ในการ ค้ำประกัน สมัคร ครั้งเดียว ก็มีวงเงิน เบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

วงเงิน (บาท) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ไม่เกิน 50,000 24% 50,001 – 200,000 22% 200,001 ขึ้นไป 18%ทั้งนี้ อัตรา ดอกเบี้ย กรณี ผิดนัด ชำระ คือ 25% ต่อปี มีผลกับทุก บัญชี โดยระยะเวลา ผ่อนผัน 7 วัน นับจากวัน ครบกำหนด ชำระเงินคืน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เป็นคน สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
เป็นพนักงานประจำ ที่มีเปิดบัญชีรับ-ฝากเงิน ของธนาคาร กรุงเทพ
มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป
มีประสบการณ์ ทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
และเอกสาร ประกอบ การขอ สินเชื่อ

 

 

และบัตรระชาชน และ สำเนา ทะเบียนบ้าน
สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรอง เงินเดือน จากบริษัท (ย้อนหลัง ไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
บัญชี ธนาคาร ที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
หน้าบัตรบีเฟิสต์ ของผู้ ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อ บัวหลวง อุ่นใจ
ค่าธรรมเนียม

ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี
ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์
ค่าธรรมเนียม การขอ ใบแจ้งยอดบัญชี สินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาท/ฉบับ
ฟรี ค่าธรรมเนียม ในการถอน เงินสด จากบัญชีสินเชื่อ บัวหลวงอุ่นใจ ตู้ ATM กรุงเทพ
กรณีผิดนัดชำระ อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 25% และ ระยะเวลา ผ่อนผัน 7 วัน นับจาก วันครบกำหนด ชำระคืน

 

 

และช่องทางการ ชำระเงิน

ชำระโดย การตัดเงิน หักจากบัญชี อัตโนมัติ ในบัญชีเงินเดือน
ชำระเพิ่มเติม ด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ ของธนาคาร กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่านตู้ ATM กรุงเทพ ก็ได้You might also like